لیست مشاغل استرالیا 2017 – SOL و CSOL

تحصیل در آلمان
تحصیل رایگان در آلمان – تحصیل در آلمان بدون مدرک زبان
08/29/2017
مهاجرت به استرالیا با مدرک فنی حرفه ای
09/03/2017

لیست مشاغل استرالیا 2017 – SOL و CSOL

آخرین بروزرسانی جدول مشاغل مورد نیاز استرالیا

شامل آخرین تغییرات اعمال شده سازمان مهاجرت استرالیا از تاریخ 1 جولای 2017

نکته: تغییر نام جداول مشاغل استرالیا لیست SOL به STSOL و همچنین لیست CSOL به MLTSSL تغییر نام یافت

مطالب مرتبط:

ویزای کار استرالیا برای افراد متخصص – ویزای 189 استرالیا

ویزای کار به کمک اسپانسر ایالتی – ویزای 190 استرالیا

جستجوی در لیست مشاغل

نام رشته و شغل های مورد نیاز استرالیا به همراه کد ANZSCOSTNOLIFSOLESOL
۱ Chief Executive or Managing DirectorMLTSSL
۱۱۱۲۱۱ Corporate General ManagerMLTSSL
۱۲۱۱۱۱ Aquaculture FarmerSTSOL
۱۲۱۲۱۱ Cotton GrowerSTSOL
۱۲۱۲۱۲ Flower GrowerSTSOL
۱۲۱۲۱۳ Fruit or Nut GrowerSTSOL
۱۲۱۲۱۴ Grain, Oilseed or Pasture Grower (Aus) / Field Crop Grower (NZ)STSOL
۱۲۱۲۱۵ Grape GrowerSTSOL
۱۲۱۲۱۶ Mixed Crop FarmerSTSOL
۱۲۱۲۱۷ Sugar Cane GrowerSTSOL
۱۲۱۲۲۱ Vegetable Grower (Aus) / Market Gardener (NZ)STSOL
۱۲۱۲۹۹ Crop Farmers necSTSOL
۱۲۱۳۱۱ ApiaristSTSOL
۱۲۱۳۱۲ Beef Cattle FarmerSTSOL
۱۲۱۳۱۳ Dairy Cattle FarmerSTSOL
۱۲۱۳۱۶ Horse BreederSTSOL
۱۲۱۳۱۷ Mixed Livestock FarmerSTSOL
۱۲۱۳۱۸ Pig FarmerSTSOL
۱۲۱۳۲۱ Poultry FarmerSTSOL
۱۲۱۳۲۲ Sheep FarmerSTSOL
۱۲۱۳۹۹ Livestock Farmers necSTSOL
۱۲۱۴۱۱ Mixed Crop and Livestock FarmerSTSOL
۱۳۱۱۱۲ Sales and Marketing ManagerSTNOLSTSOL
۱۳۱۱۱۳ Advertising ManagerSTNOLSTSOL
۱۳۲۱۱۱ Corporate Services ManagerSTNOLSTSOL
۱۳۲۲۱۱ Finance ManagerSTNOLSTSOL
۱۳۲۳۱۱ Human Resource ManagerSTNOLSTSOL
۱۳۲۵۱۱ Research and Development ManagerSTNOLSTSOL
۱۳۳۱۱۱ Construction Project ManagerSTNOLIFSOLMLTSSL
۱۳۳۱۱۲ Project BuilderIFSOL
۱۳۳۲۱۱ Engineering ManagerSTNOLIFSOLMLTSSL
۱۳۳۴۱۱ ManufacturerSTNOLSTSOL
۱۳۳۵۱۱ Production Manager (Forestry)STSOL
۱۳۳۵۱۲ Production Manager (Manufacturing)STNOLSTSOL
۱۳۳۵۱۳ Production Manager (Mining)STNOLSTSOL
۱۳۳۶۱۱ Supply and Distribution ManagerSTNOLSTSOL
۱۳۴۱۱۱ Child Care Centre ManagerSTNOLIFSOLMLTSSL
۱۳۴۲۱۱ Medical Administrator (Aus) / Medical Superintendent (NZ)IFSOL
۱۳۴۲۱۲ Nursing Clinical DirectorSTNOLIFSOLMLTSSL
۱۳۴۲۱۳ Primary Health Organisation ManagerSTNOLIFSOLMLTSSL
۱۳۴۲۱۴ Welfare Centre ManagerSTNOLIFSOLMLTSSL
۱۳۴۲۹۹ Health and Welfare Services Managers necSTNOLSTSOL
۱۳۴۳۱۱ School PrincipalSTNOLSTSOL
۱۳۴۴۱۱ Faculty HeadMLTSSL
۱۳۴۴۹۹ Education Managers necSTNOLSTSOL
۱۳۵۱۱۱ Chief Information OfficerMLTSSL
۱۳۵۱۱۲ ICT Project ManagerSTNOLSTSOL
۱۳۵۱۹۹ ICT Managers necSTNOLSTSOL
۱۳۹۹۱۱ Arts Administrator or ManagerSTNOLSTSOL
۱۳۹۹۱۲ Environmental ManagerMLTSSL
۱۳۹۹۱۳ Laboratory ManagerSTNOLSTSOL
۱۳۹۹۱۴ Quality Assurance ManagerSTNOLSTSOL
۱۳۹۹۹۹ Specialist Managers necSTNOLSTSOL
۱۴۱۱۱۱ Cafe or Restaurant ManagerSTNOLSTSOL
۱۴۱۳۱۱ Hotel or Motel ManagerSTNOLSTSOL
۱۴۱۹۹۹ Accommodation and Hospitality Managers necSTNOLSTSOL
۱۴۲۱۱۴ Hair or Beauty Salon ManagerSTNOLSTSOL
۱۴۲۱۱۵ Post Office ManagerSTNOLSTSOL
۱۴۹۱۱۲ Fitness Centre ManagerSTNOLSTSOL
۱۴۹۱۱۳ Sports Centre ManagerSTNOLSTSOL
۱۴۹۲۱۲ Customer Service ManagerSTNOLSTSOL
۱۴۹۳۱۱ Conference and Event OrganiserSTNOLSTSOL
۱۴۹۴۱۳ Transport Company ManagerSTNOLSTSOL
۱۴۹۹۱۳ Facilities ManagerSTNOLSTSOL
۲۱۱۱۱۲ Dancer or ChoreographerSTNOLSTSOL
۲۱۱۲۱۲ Music DirectorSTNOLSTSOL
۲۱۱۲۱۳ Musician (Instrumental)MLTSSL
۲۱۱۲۹۹ Music Professionals necSTNOLSTSOL
۲۱۱۳۱۱ PhotographerSTNOLSTSOL
۲۱۱۴۹۹ Visual Arts and Crafts Professionals necSTNOLSTSOL
۲۱۲۱۱۱ Artistic DirectorSTNOLSTSOL
۲۱۲۲۱۲ Book or Script EditorSTNOLSTSOL
۲۱۲۳۱۲ Director (Film, Television, Radio or Stage)STNOLSTSOL
۲۱۲۳۱۴ Film and Video EditorSTNOLSTSOL
۲۱۲۳۱۵ Program Director (Television or Radio)STNOLSTSOL
۲۱۲۳۱۶ Stage ManagerSTNOLSTSOL
۲۱۲۳۱۷ Technical DirectorSTNOLSTSOL
۲۱۲۳۱۸ Video ProducerSTNOLSTSOL
۲۱۲۴۱۱ CopywriterSTNOLSTSOL
۲۱۲۴۱۲ Newspaper or Periodical EditorSTNOLSTSOL
۲۱۲۴۱۳ Print JournalistSTNOLSTSOL
۲۱۲۴۱۵ Technical WriterSTNOLSTSOL
۲۱۲۴۱۶ Television JournalistSTNOLSTSOL
۲۱۲۴۹۹ Journalists and Other Writers necSTNOLSTSOL
۲۲۱۱۱۱ Accountant (General)STNOLIFSOLMLTSSL
۲۲۱۱۱۲ Management AccountantSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۲۱۱۱۳ Taxation AccountantSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۲۱۲۱۱ Company SecretarySTNOLSTSOL
۲۲۱۲۱۳ External AuditorSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۲۱۲۱۴ Internal AuditorSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۲۲۱۱۱ Commodities TraderSTNOLSTSOL
۲۲۲۱۱۲ Finance BrokerSTNOLSTSOL
۲۲۲۱۱۳ Insurance BrokerSTNOLSTSOL
۲۲۲۱۹۹ Financial Brokers necSTNOLSTSOL
۲۲۲۲۱۱ Financial Market DealerSTNOLSTSOL
۲۲۲۲۱۳ Stockbroking DealerSTNOLSTSOL
۲۲۲۲۹۹ Financial Dealers necSTNOLSTSOL
۲۲۲۳۱۱ Financial Investment AdviserSTNOLSTSOL
۲۲۲۳۱۲ Financial Investment ManagerSTNOLSTSOL
۲۲۳۱۱۲ Recruitment ConsultantSTNOLSTSOL
۲۲۳۲۱۱ ICT TrainerSTNOLSTSOL
۲۲۴۱۱۱ ActuarySTNOLIFSOLMLTSSL
۲۲۴۱۱۲ MathematicianSTNOLSTSOL
۲۲۴۱۱۳ StatisticianMLTSSL
۲۲۴۲۱۲ Gallery or Museum CuratorSTNOLSTSOL
۲۲۴۲۱۳ Health Information ManagerSTNOLSTSOL
۲۲۴۲۱۴ Records ManagerSTNOLSTSOL
۲۲۴۳۱۱ EconomistMLTSSL
۲۲۴۵۱۱ Land EconomistSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۲۴۵۱۲ ValuerSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۲۴۶۱۱ LibrarianSTNOLSTSOL
۲۲۴۷۱۱ Management ConsultantSTNOLSTSOL
۲۲۴۷۱۲ Organisation and Methods AnalystSTNOLSTSOL
۲۲۴۹۱۴ Patents ExaminerSTNOLSTSOL
۲۲۴۹۹۹ Information and Organisation Professionals necSTNOLSTSOL
۲۲۵۱۱۱ Advertising SpecialistSTNOLSTSOL
۲۲۵۱۱۳ Marketing SpecialistSTNOLSTSOL
۲۲۵۲۱۱ ICT Account ManagerSTNOLSTSOL
۲۲۵۲۱۲ ICT Business Development ManagerSTNOLSTSOL
۲۲۵۲۱۳ ICT Sales RepresentativeSTNOLSTSOL
۲۲۵۳۱۱ Public Relations ProfessionalSTNOLSTSOL
۲۲۵۴۹۹ Technical Sales Representatives necSTNOLSTSOL
۲۳۱۱۱۱ Aeroplane PilotSTNOLSTSOL
۲۳۱۱۱۳ Flying InstructorSTNOLSTSOL
۲۳۱۱۱۴ Helicopter PilotSTNOLSTSOL
۲۳۲۱۱۱ ArchitectSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۳۲۱۱۲ Landscape ArchitectSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۳۲۲۱۲ SurveyorSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۳۲۲۱۳ CartographerSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۳۲۲۱۴ Other Spatial ScientistSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۳۲۳۱۱ Fashion DesignerSTNOLSTSOL
۲۳۲۳۱۲ Industrial DesignerSTNOLSTSOL
۲۳۲۳۱۳ Jewellery DesignerSTNOLSTSOL
۲۳۲۴۱۱ Graphic DesignerSTNOLSTSOL
۲۳۲۴۱۲ IllustratorSTNOLSTSOL
۲۳۲۴۱۴ Web DesignerSTNOLSTSOL
۲۳۲۵۱۱ Interior DesignerSTNOLSTSOL
۲۳۲۶۱۱ Urban and Regional PlannerSTNOLSTSOL
۲۳۳۱۱۱ Chemical EngineerSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۳۳۱۱۲ Materials EngineerSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۳۳۲۱۱ Civil EngineerSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۳۳۲۱۲ Geotechnical EngineerSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۳۳۲۱۳ Quantity SurveyorSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۳۳۲۱۴ Structural EngineerSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۳۳۲۱۵ Transport EngineerSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۳۳۳۱۱ Electrical EngineerSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۳۳۴۱۱ Electronics EngineerSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۳۳۵۱۱ Industrial EngineerSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۳۳۵۱۲ Mechanical EngineerSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۳۳۵۱۳ Production or Plant EngineerSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۳۳۶۱۱ Mining Engineer (excluding Petroleum)MLTSSL
۲۳۳۶۱۲ Petroleum EngineerMLTSSL
۲۳۳۹۱۱ Aeronautical EngineerSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۳۳۹۱۲ Agricultural EngineerSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۳۳۹۱۳ Biomedical EngineerSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۳۳۹۱۴ Engineering TechnologistSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۳۳۹۱۵ Environmental EngineerSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۳۳۹۱۶ Naval Architect (Aus) / Marine Designer (NZ)STNOLIFSOLMLTSSL
۲۳۳۹۹۹ Engineering Professionals necMLTSSL
۲۳۴۱۱۱ Agricultural ConsultantSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۳۴۱۱۲ Agricultural ScientistSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۳۴۱۱۳ Forester (Aus) / Forest Scientist (NZ)STNOLIFSOLMLTSSL
۲۳۴۲۱۱ ChemistMLTSSL
۲۳۴۲۱۲ Food TechnologistMLTSSL
۲۳۴۲۱۳ Wine MakerSTSOL
۲۳۴۳۱۲ Environmental ConsultantMLTSSL
۲۳۴۳۱۳ Environmental Research ScientistMLTSSL
۲۳۴۳۹۹ Environmental Scientists necMLTSSL
۲۳۴۴۱۱ GeologistSTNOLSTSOL
۲۳۴۴۱۲ GeophysicistMLTSSL
۲۳۴۴۱۳ HydrogeologistMLTSSL
۲۳۴۵۱۱ Life Scientist (General)MLTSSL
۲۳۴۵۱۳ BiochemistMLTSSL
۲۳۴۵۱۴ BiotechnologistMLTSSL
۲۳۴۵۱۵ BotanistMLTSSL
۲۳۴۵۱۶ Marine BiologistMLTSSL
۲۳۴۵۱۷ MicrobiologistMLTSSL
۲۳۴۵۱۸ ZoologistMLTSSL
۲۳۴۵۹۹ Life Scientists necMLTSSL
۲۳۴۶۱۱ Medical Laboratory ScientistSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۳۴۷۱۱ VeterinarianSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۳۴۹۱۱ ConservatorMLTSSL
۲۳۴۹۱۲ MetallurgistMLTSSL
۲۳۴۹۱۳ MeteorologistMLTSSL
۲۳۴۹۱۴ PhysicistSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۳۴۹۹۹ Natural and Physical Science Professionals necMLTSSL
۲۴۱۱۱۱ Early Childhood (Pre-primary School) TeacherSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۴۱۲۱۳ Primary School TeacherSTNOLSTSOL
۲۴۱۳۱۱ Middle School Teacher (Aus) Intermediate School Teacher (NZ)STNOLSTSOL
۲۴۱۴۱۱ Secondary School TeacherSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۴۱۵۱۱ Special Needs TeacherSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۴۱۵۱۲ Teacher of the Hearing ImpairedSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۴۱۵۱۳ Teacher of the Sight ImpairedSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۴۱۵۹۹ Special Education Teachers necSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۴۲۱۱۱ University LecturerMLTSSL
۲۴۹۱۱۱ Education AdviserSTNOLSTSOL
۲۴۹۲۱۱ Art Teacher (Private Tuition)STNOLSTSOL
۲۴۹۲۱۲ Dance Teacher (Private Tuition)STNOLSTSOL
۲۴۹۲۱۴ Music Teacher (Private Tuition)STNOLSTSOL
۲۴۹۲۹۹ Private Tutors and Teachers necSTNOLSTSOL
۲۴۹۳۱۱ Teacher of English to Speakers of Other LanguagesSTNOLSTSOL
۲۵۱۱۱۱ DietitianSTNOLSTSOL
۲۵۱۱۱۲ NutritionistSTNOLSTSOL
۲۵۱۲۱۱ Medical Diagnostic RadiographerSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۱۲۱۲ Medical Radiation TherapistSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۱۲۱۳ Nuclear Medicine TechnologistSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۱۲۱۴ SonographerSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۱۳۱۲ Occupational Health and Safety AdviserSTNOLSTSOL
۲۵۱۴۱۱ OptometristSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۱۴۱۲ OrthoptistSTNOLSTSOL
۲۵۱۵۱۱ Hospital PharmacistSTNOLSTSOL
۲۵۱۵۱۲ Industrial PharmacistSTNOLSTSOL
۲۵۱۵۱۳ Retail PharmacistSTNOLSTSOL
۲۵۱۹۱۱ Health Promotion OfficerSTNOLSTSOL
۲۵۱۹۱۲ Orthotist or ProsthetistSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۱۹۹۹ Health Diagnostic and Promotion Professionals necSTNOLSTSOL
۲۵۲۱۱۱ ChiropractorSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۲۱۱۲ OsteopathSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۲۲۱۱ AcupuncturistSTNOLSTSOL
۲۵۲۲۱۳ NaturopathSTNOLSTSOL
۲۵۲۲۱۴ Traditional Chinese Medicine PractitionerSTNOLSTSOL
۲۵۲۲۹۹ Complementary Health Therapists necSTNOLSTSOL
۲۵۲۳۱۱ Dental SpecialistSTNOLSTSOL
۲۵۲۳۱۲ DentistSTNOLSTSOL
۲۵۲۴۱۱ Occupational TherapistSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۲۵۱۱ PhysiotherapistSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۲۶۱۱ PodiatristSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۲۷۱۱ AudiologistSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۲۷۱۲ Speech Pathologist (Aus) / Speech Language Therapist (NZ)STNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۳۱۱۱ General PractitionerSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۳۱۱۲ Resident Medical OfficerSTNOLSTSOL
۲۵۳۲۱۱ AnaesthetistSTNOLSTSOL
۲۵۳۳۱۱ Specialist Physician (General Medicine)STNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۳۳۱۲ CardiologistSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۳۳۱۳ Clinical HaematologistSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۳۳۱۴ Medical OncologistSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۳۳۱۵ EndocrinologistSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۳۳۱۶ GastroenterologistSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۳۳۱۷ Intensive Care SpecialistSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۳۳۱۸ NeurologistSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۳۳۲۱ PaediatricianSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۳۳۲۲ Renal Medicine SpecialistSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۳۳۲۳ RheumatologistSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۳۳۲۴ Thoracic Medicine SpecialistSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۳۳۹۹ Specialist Physicians necSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۳۴۱۱ PsychiatristSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۳۵۱۱ Surgeon (General)STNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۳۵۱۲ Cardiothoracic SurgeonSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۳۵۱۳ NeurosurgeonSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۳۵۱۴ Orthopaedic SurgeonSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۳۵۱۵ OtorhinolaryngologistSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۳۵۱۶ Paediatric SurgeonSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۳۵۱۷ Plastic and Reconstructive SurgeonSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۳۵۱۸ UrologistSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۳۵۲۱ Vascular SurgeonSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۳۹۱۱ DermatologistSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۳۹۱۲ Emergency Medicine SpecialistSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۳۹۱۳ Obstetrician and GynaecologistSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۳۹۱۴ OphthalmologistSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۳۹۱۵ PathologistSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۳۹۱۷ Diagnostic and Interventional RadiologistSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۳۹۱۸ Radiation OncologistSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۳۹۹۹ Medical Practitioners necSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۴۱۱۱ MidwifeSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۴۲۱۱ Nurse EducatorSTNOLSTSOL
۲۵۴۲۱۲ Nurse ResearcherSTNOLSTSOL
۲۵۴۳۱۱ Nurse ManagerSTNOLSTSOL
۲۵۴۴۱۱ Nurse PractitionerSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۴۴۱۲ Registered Nurse (Aged Care)STNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۴۴۱۳ Registered Nurse (Child and Family Health)STNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۴۴۱۴ Registered Nurse (Community Health)STNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۴۴۱۵ Registered Nurse (Critical Care and Emergency)STNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۴۴۱۶ Registered Nurse (Developmental Disability)STNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۴۴۱۷ Registered Nurse (Disability and Rehabilitation)STNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۴۴۱۸ Registered Nurse (Medical)STNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۴۴۲۱ Registered Nurse (Medical Practice)STNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۴۴۲۲ Registered Nurse (Mental Health)STNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۴۴۲۳ Registered Nurse (Perioperative)STNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۴۴۲۴ Registered Nurse (Surgical)STNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۴۴۲۵ Registered Nurse (Paediatrics)STNOLIFSOLMLTSSL
۲۵۴۴۹۹ Registered Nurses necSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۶۱۱۱۱ ICT Business AnalystSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۶۱۱۱۲ Systems AnalystSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۶۱۲۱۱ Multimedia SpecialistMLTSSL
۲۶۱۲۱۲ Web DeveloperSTNOLSTSOL
۲۶۱۳۱۱ Analyst ProgrammerSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۶۱۳۱۲ Developer ProgrammerSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۶۱۳۱۳ Software EngineerSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۶۱۳۱۴ Software TesterSTNOLSTSOL
۲۶۱۳۹۹ Software and Applications Programmers necMLTSSL
۲۶۲۱۱۱ Database AdministratorSTNOLSTSOL
۲۶۲۱۱۲ ICT Security SpecialistSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۶۲۱۱۳ Systems AdministratorSTNOLSTSOL
۲۶۳۱۱۱ Computer Network and Systems EngineerSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۶۳۱۱۲ Network AdministratorSTNOLSTSOL
۲۶۳۱۱۳ Network AnalystSTNOLSTSOL
۲۶۳۲۱۱ ICT Quality Assurance EngineerSTNOLSTSOL
۲۶۳۲۱۲ ICT Support EngineerSTNOLSTSOL
۲۶۳۲۱۳ ICT Systems Test EngineerSTNOLSTSOL
۲۶۳۲۹۹ ICT Support and Test Engineers necSTNOLSTSOL
۲۶۳۳۱۱ Telecommunications EngineerSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۶۳۳۱۲ Telecommunications Network EngineerSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۷۱۱۱۱ BarristerSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۷۱۲۹۹ Judicial and Other Legal Professionals necSTNOLSTSOL
۲۷۱۳۱۱ SolicitorSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۷۲۱۱۱ Careers CounsellorSTNOLSTSOL
۲۷۲۱۱۲ Drug and Alcohol CounsellorSTNOLSTSOL
۲۷۲۱۱۳ Family and Marriage CounsellorSTNOLSTSOL
۲۷۲۱۱۴ Rehabilitation CounsellorSTNOLSTSOL
۲۷۲۱۱۵ Student CounsellorSTNOLSTSOL
۲۷۲۱۹۹ Counsellors necSTNOLSTSOL
۲۷۲۳۱۱ Clinical PsychologistSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۷۲۳۱۲ Educational PsychologistSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۷۲۳۱۳ Organisational PsychologistSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۷۲۳۹۹ Psychologists necSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۷۲۴۱۲ InterpreterSTNOLSTSOL
۲۷۲۴۹۹ Social Professionals necSTNOLSTSOL
۲۷۲۵۱۱ Social WorkerSTNOLIFSOLMLTSSL
۲۷۲۶۱۲ Recreation Officer (Aus) / Recreation Coordinator (NZ)STNOLSTSOL
۲۷۲۶۱۳ Welfare WorkerSTNOLSTSOL
۳۱۱۱۱۱ Agricultural TechnicianSTSOL
۳۱۱۲۱۱ Anaesthetic TechnicianSTNOLSTSOL
۳۱۱۲۱۲ Cardiac TechnicianSTNOLSTSOL
۳۱۱۲۱۳ Medical Laboratory TechnicianSTNOLSTSOL
۳۱۱۲۱۵ Pharmacy TechnicianSTNOLSTSOL
۳۱۱۲۹۹ Medical Technicians necSTNOLSTSOL
۳۱۱۳۱۲ Meat InspectorSTNOLSTSOL
۳۱۱۳۹۹ Primary Products Inspectors necSTSOL
۳۱۱۴۱۱ Chemistry TechnicianSTNOLSTSOL
۳۱۱۴۱۲ Earth Science TechnicianSTNOLSTSOL
۳۱۱۴۱۳ Life Science TechnicianSTNOLSTSOL
۳۱۱۴۹۹ Science Technicians necSTNOLSTSOL
۳۱۲۱۱۱ Architectural DraftspersonSTNOLSTSOL
۳۱۲۱۱۲ Building AssociateSTNOLSTSOL
۳۱۲۱۱۳ Building InspectorSTNOLSTSOL
۳۱۲۱۹۹ Architectural, Building and Surveying Technicians necSTNOLSTSOL
۳۱۲۲۱۱ Civil Engineering DraftspersonSTNOLIFSOLMLTSSL
۳۱۲۲۱۲ Civil Engineering TechnicianSTNOLIFSOLMLTSSL
۳۱۲۳۱۱ Electrical Engineering DraftspersonSTNOLIFSOLMLTSSL
۳۱۲۳۱۲ Electrical Engineering TechnicianSTNOLIFSOLMLTSSL
۳۱۲۵۱۲ Mechanical Engineering TechnicianSTNOLSTSOL
۳۱۲۹۱۲ Metallurgical or Materials TechnicianSTNOLSTSOL
۳۱۲۹۱۳ Mine DeputySTNOLSTSOL
۳۱۳۱۱۱ Hardware TechnicianSTNOLSTSOL
۳۱۳۱۱۲ ICT Customer Support OfficerSTNOLSTSOL
۳۱۳۱۱۳ Web AdministratorSTNOLSTSOL
۳۱۳۱۹۹ ICT Support Technicians necSTNOLSTSOL
۳۱۳۲۱۱ Radiocommunications TechnicianSTNOLIFSOLMLTSSL
۳۱۳۲۱۲ Telecommunications Field EngineerSTNOLIFSOLMLTSSL
۳۱۳۲۱۳ Telecommunications Network PlannerIFSOL
۳۱۳۲۱۴ Telecommunications Technical Officer or TechnologistSTNOLIFSOLMLTSSL
۳۲۱۱۱۱ Automotive ElectricianSTNOLIFSOLMLTSSL
۳۲۱۲۱۱ Motor Mechanic (General)STNOLIFSOLMLTSSL
۳۲۱۲۱۲ Diesel Motor MechanicSTNOLIFSOLMLTSSL
۳۲۱۲۱۳ Motorcycle MechanicSTNOLIFSOLMLTSSL
۳۲۱۲۱۴ Small Engine MechanicSTNOLIFSOLMLTSSL
۳۲۲۱۱۳ FarrierSTNOLSTSOL
۳۲۲۲۱۱ Sheetmetal Trades WorkerSTNOLIFSOLMLTSSL
۳۲۲۳۱۱ Metal FabricatorSTNOLIFSOLMLTSSL
۳۲۲۳۱۲ Pressure WelderIFSOL
۳۲۲۳۱۳ Welder (First Class) (Aus) / Welder (NZ)STNOLIFSOLMLTSSL
۳۲۳۱۱۱ Aircraft Maintenance Engineer (Avionics)STNOLSTSOL
۳۲۳۱۱۲ Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical)STNOLSTSOL
۳۲۳۱۱۳ Aircraft Maintenance Engineer (Structures)STNOLSTSOL
۳۲۳۲۱۱ Fitter (General)STNOLIFSOLMLTSSL
۳۲۳۲۱۲ Fitter and TurnerSTNOLIFSOLMLTSSL
۳۲۳۲۱۳ Fitter-WelderSTNOLIFSOLMLTSSL
۳۲۳۲۱۴ Metal Machinist (First Class)STNOLIFSOLMLTSSL
۳۲۳۲۱۵ Textile, Clothing and Footwear MechanicSTNOLSTSOL
۳۲۳۲۹۹ Metal Fitters and Machinists necSTNOLSTSOL
۳۲۳۳۱۳ LocksmithSTNOLIFSOLMLTSSL
۳۲۳۳۱۴ Precision Instrument Maker and RepairerSTNOLSTSOL
۳۲۳۳۱۶ Watch and Clock Maker and RepairerSTNOLSTSOL
۳۲۳۴۱۲ ToolmakerSTNOLSTSOL
۳۲۴۱۱۱ PanelbeaterSTNOLIFSOLMLTSSL
۳۲۴۲۱۱ Vehicle Body BuilderSTNOLSTSOL
۳۲۴۲۱۲ Vehicle TrimmerSTNOLSTSOL
۳۳۱۱۱۱ BricklayerSTNOLIFSOLMLTSSL
۳۳۱۱۱۲ StonemasonSTNOLIFSOLMLTSSL
۳۳۱۲۱۱ Carpenter and JoinerSTNOLIFSOLMLTSSL
۳۳۱۲۱۲ CarpenterSTNOLIFSOLMLTSSL
۳۳۱۲۱۳ JoinerSTNOLIFSOLMLTSSL
۳۳۲۲۱۱ Painting Trades WorkerSTNOLIFSOLMLTSSL
۳۳۳۱۱۱ GlazierSTNOLIFSOLMLTSSL
۳۳۳۲۱۱ Fibrous PlastererSTNOLIFSOLMLTSSL
۳۳۳۲۱۲ Solid PlastererSTNOLIFSOLMLTSSL
۳۳۳۳۱۱ Roof TilerSTNOLSTSOL
۳۳۳۴۱۱ Wall and Floor TilerSTNOLIFSOLMLTSSL
۳۳۴۱۱۱ Plumber (General)STNOLIFSOLMLTSSL
۳۳۴۱۱۲ Airconditioning and Mechanical Services PlumberSTNOLIFSOLMLTSSL
۳۳۴۱۱۳ Drainer (Aus) / Drainlayer (NZ)STNOLIFSOLMLTSSL
۳۳۴۱۱۴ GasfitterSTNOLIFSOLMLTSSL
۳۳۴۱۱۵ Roof PlumberSTNOLIFSOLMLTSSL
۳۴۱۱۱۱ Electrician (General)STNOLIFSOLMLTSSL
۳۴۱۱۱۲ Electrician (Special Class)STNOLIFSOLMLTSSL
۳۴۱۱۱۳ Lift MechanicSTNOLIFSOLMLTSSL
۳۴۲۱۱۱ Airconditioning and Refrigeration MechanicSTNOLIFSOLMLTSSL
۳۴۲۲۱۱ Electrical Linesworker (Aus) / Electrical Line Mechanic (NZ)IFSOL
۳۴۲۲۱۲ Technical Cable JointerSTNOLIFSOLMLTSSL
۳۴۲۳۱۱ Business Machine MechanicSTNOLSTSOL
۳۴۲۳۱۳ Electronic Equipment Trades WorkerSTNOLIFSOLMLTSSL
۳۴۲۳۱۴ Electronic Instrument Trades Worker (General)STNOLIFSOLMLTSSL
۳۴۲۳۱۵ Electronic Instrument Trades Worker (Special Class)STNOLIFSOLMLTSSL
۳۴۲۴۱۱ Cabler (Data and Telecommunications)STNOLSTSOL
۳۴۲۴۱۳ Telecommunications Linesworker (Aus) / Telecommunications Line Mechanic (NZ)STNOLSTSOL
۳۵۱۱۱۱ BakerSTNOLSTSOL
۳۵۱۱۱۲ PastrycookSTNOLSTSOL
۳۵۱۲۱۱ Butcher or Smallgoods MakerSTNOLSTSOL
۳۵۱۳۱۱ ChefSTNOLIFSOLMLTSSL
۳۵۱۴۱۱ CookSTNOLSTSOL
۳۶۱۱۱۱ Dog Trainer or HandlerSTNOLSTSOL
۳۶۱۱۱۲ Horse TrainerMLTSSL
۳۶۱۱۹۹ Animal Attendants and Trainers necSTNOLSTSOL
۳۶۱۳۱۱ Veterinary NurseSTNOLSTSOL
۳۶۲۱۱۱ FloristSTNOLSTSOL
۳۶۲۲۱۱ Gardener (General)STNOLSTSOL
۳۶۲۲۱۲ ArboristSTNOLSTSOL
۳۶۲۲۱۳ Landscape GardenerSTNOLSTSOL
۳۶۲۳۱۱ GreenkeeperSTNOLSTSOL
۳۹۱۱۱۱ HairdresserSTNOLSTSOL
۳۹۲۱۱۱ Print FinisherSTNOLSTSOL
۳۹۲۳۱۱ Printing MachinistSTNOLSTSOL
۳۹۳۲۱۳ Dressmaker or TailorSTNOLSTSOL
۳۹۳۳۱۱ UpholstererSTNOLSTSOL
۳۹۴۱۱۱ CabinetmakerSTNOLIFSOLMLTSSL
۳۹۴۲۱۱ Furniture FinisherSTNOLSTSOL
۳۹۴۲۱۳ Wood MachinistSTNOLSTSOL
۳۹۴۲۹۹ Wood Machinists and Other Wood Trades Workers necSTNOLSTSOL
۳۹۹۱۱۱ Boat Builder and RepairerSTNOLIFSOLMLTSSL
۳۹۹۱۱۲ ShipwrightSTNOLIFSOLMLTSSL
۳۹۹۲۱۱ Chemical Plant OperatorSTNOLSTSOL
۳۹۹۲۱۳ Power Generation Plant OperatorSTNOLSTSOL
۳۹۹۳۱۲ Library TechnicianSTNOLSTSOL
۳۹۹۴۱۱ JewellerSTNOLSTSOL
۳۹۹۵۱۲ Camera Operator (Film, Television or Video)STNOLSTSOL
۳۹۹۵۱۴ Make Up ArtistSTNOLSTSOL
۳۹۹۵۱۶ Sound TechnicianSTNOLSTSOL
۳۹۹۵۹۹ Performing Arts Technicians necSTNOLSTSOL
۳۹۹۶۱۱ SignwriterSTNOLSTSOL
۴۱۱۱۱۱ Ambulance OfficerSTNOLSTSOL
۴۱۱۱۱۲ Intensive Care Ambulance Paramedic (Aus) / Ambulance Paramedic (NZ)STNOLSTSOL
۴۱۱۲۱۳ Dental TechnicianSTNOLSTSOL
۴۱۱۳۱۱ Diversional TherapistSTNOLSTSOL
۴۱۱۴۱۱ Enrolled NurseSTNOLSTSOL
۴۱۱۶۱۱ Massage TherapistSTNOLSTSOL
۴۱۱۷۱۱ Community WorkerSTNOLSTSOL
۴۱۱۷۱۲ Disabilities Services OfficerSTNOLSTSOL
۴۱۱۷۱۳ Family Support WorkerSTNOLSTSOL
۴۱۱۷۱۵ Residential Care OfficerSTNOLSTSOL
۴۱۱۷۱۶ Youth WorkerSTNOLSTSOL
۴۵۲۳۱۱ Diving Instructor (Open Water)STNOLSTSOL
۴۵۲۳۱۲ Gymnastics Coach or InstructorSTNOLSTSOL
۴۵۲۳۱۳ Horse Riding Coach or InstructorSTNOLSTSOL
۴۵۲۳۱۴ Snowsport InstructorSTNOLSTSOL
۴۵۲۳۱۵ Swimming Coach or InstructorSTNOLSTSOL
۴۵۲۳۱۶ Tennis CoachSTNOLSTSOL
۴۵۲۳۱۷ Other Sports Coach or InstructorSTNOLSTSOL
۴۵۲۳۲۱ Sports Development OfficerSTNOLSTSOL
۴۵۲۴۱۱ FootballerSTNOLSTSOL
۴۵۲۴۹۹ Sportspersons necSTNOLSTSOL
۵۱۱۱۱۱ Contract AdministratorSTNOLSTSOL
۵۱۱۱۱۲ Program or Project AdministratorSTNOLSTSOL
۵۹۹۶۱۲ Insurance Loss AdjusterSTNOLSTSOL
۶۱۱۲۱۱ Insurance AgentSTNOLSTSOL
۶۳۹۲۱۱ Retail BuyerSTNOLSTSOL

 

لیست مشاغل استرالیا 2017 – SOL و CSOL
2.7 (53.33%) 3 votes

2 دیدگاه

  1. mahdi tajedini گفت:

    سلام.می خواستم بدونم سال2018 امتیاز لازم برای ویزای شغلی حسابدار چند امتیاز هست؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *