رتبه بندی هوشمند مهاجـــــــرتی

نوع رتبه بندی: اسکیل

 

 
0
 

شرایط سنی

آیلتـــس

آموزش عالی

شرایط ویژه

سابقه کاری

سابقه کاری اســـترالیا

رجیستر

شرایط سنی مهاجر


شرایط زبانی مهاجر


تحصیلات آموزش عالـــی


شرایط ویژه مهاجرتی


سوابق کاری ( در ایران )


سوابق کاری ( در اســـترالیا )


رجیستر مهاجر